பயனுள்ள Run Command கள்.

windows-7-run-command

பயனுள்ள Run Commands கள் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

1)     Accessibility Options : access.cpl

2)    Add Hardware : hdwwiz.cpl

3)    Add / Remove Programs : appwiz.cpl

4)    Administrative Tools : control admintools

5)    Automatic Updates : wuaucpl.cpl

6)    Wizard file transfer Bluethooth : fsquirt

7)    Calculator : calc

8)    Certificate Manager : certmgr.msc

9)    Character : charmap

10)   Checking disk : chkdsk

11)    Manager of the album (clipboard) : clipbrd

12)   Command Prompt : cmd

13)   Service components (DCOM) : dcomcnfg

14)   Computer Management : compmgmt.msc

15)   DDE active sharing : ddeshare

16)   Device Manager : devmgmt.msc

17)   DirectX Control Panel (if installed) : directx.cpl

18)   DirectX Diagnostic Utility : dxdiag

19)   Disk Cleanup : cleanmgr

20)   System Information : dxdiag

21)   Disk Defragmenter : dfrg.msc

22)   Disk Management : diskmgmt.msc

23)   Partition manager : diskpart

24)   Display Properties : control desktop

25)   Properties of the display (2) : desk.cpl

26)   Properties display (tab “appearance”) : control color

27)   Dr. Watson : drwtsn32

28)   Manager vérirficateur drivers : check

29)   Event Viewer : Eventvwr.msc

30)   Verification of signatures of files : sigverif

31)   Findfast (if present) : findfast.cpl

32)   Folder Options : control folders

33)   Fonts (fonts) : control fonts

34)   Fonts folder windows : fonts

35)   Free Cell : freecell

36)   Game Controllers : Joy.cpl

37)   Group Policy (XP Pro) : gpedit.msc

38)   Hearts (card game) : mshearts

39)   IExpress (file generator. Cab) : IExpress

40)   Indexing Service (if not disabled) : ciadv.msc

41)   Internet Properties : inetcpl.cpl

42)   IPConfig (display configuration) : ipconfig / all

43)   IPConfig (displays the contents of the DNS cache) : ipconfig / displaydns

44)   IPConfig (erases the contents of the DNS cache) : ipconfig / flushdns

45)   IPConfig (IP configuration cancels maps) : ipconfig / release

46)   IPConfig (renew IP configuration maps) : ipconfig / renew

47)   Java Control Panel (if present) : jpicpl32.cpl

48)   Java Control Panel (if present) : javaws

49)   Keyboard Properties : control keyboard

50)   Local Security Settings : secpol.msc

51)   Local Users and Groups : lusrmgr.msc

52)   Logout : logoff

53)   Microsoft Chat : winchat

54)   Minesweeper (game) : winmine

55)   Properties of the mouse : control mouse

56)   Properties of the mouse (2) : main.cpl

57)   Network Connections : control NetConnect

58)   Network Connections (2) : ncpa.cpl

59)   Network configuration wizard : netsetup.cpl

60)   Notepad : notepad

61)   NView Desktop Manager (if installed) : nvtuicpl.cpl

62)   Manager links : packager

63)   Data Source Administrator ODBC : odbccp32.cpl

64)   Screen Keyboard : OSK

65)   AC3 Filter (if installed) : ac3filter.cpl

66)   Password manager (if present) : Password.cpl

67)   Monitor performance : perfmon.msc

68)   Monitor performance (2) : perfmon

69)   Dialing Properties (phone) : telephon.cpl

70)   Power Options : powercfg.cpl

71)   Printers and Faxes : control printers

72)   Private Character Editor : eudcedit

73)   Quicktime (if installed) : QuickTime.cpl

74)   Regional and Language Options : intl.cpl

75)   Editor of the registry : regedit

76)   Remote desktop connection : mstsc

77)   Removable Storage : ntmsmgr.msc

78)   requests the operator to removable storage : ntmsoprq.msc

79)   RSoP (traduction. ..) (XP Pro) : rsop.msc

80)   Scanners and Cameras : sticpl.cpl

81)   Scheduled Tasks : control schedtasks

82)   Security Center : wscui.cpl

83)   Console management services : services.msc

84)   shared folders : fsmgmt.msc

85)   Turn off windows : shutdown

86)   Sounds and Audio Devices : mmsys.cpl

87)   Spider (card game) : spider

88)   Client Network Utility SQL server : cliconfg

89)   System Configuration Editor : sysedit

90)   System Configuration Utility : msconfig

91)   System File Checker (SFC =) (Scan Now) : sfc / scannow

92)   SFC (Scan next startup) : sfc / scanonce

93)   SFC (Scan each démarraget) : sfc / scanboot

94)   SFC (back to default settings) : sfc / revert

95)   SFC (purge cache files) : sfc / purgecache

96)   SFC (define size CAHC x) : sfc / cachesize = x

97)   System Properties : sysdm.cpl

98)   Task Manager : taskmgr

99)   Telnet client : telnet

100)  User Accounts : nusrmgr.cpl

101)   Utility Manager (Magnifier, etc) : utilman

102)  Windows firewall (XP SP2) : firewall.cpl

103)  Microsoft Magnifier : magnify

104)  Windows Management Infrastructure : wmimgmt.msc

105)  Protection of the accounts database : syskey

106)  Windows update : wupdmgr

107)  Introducing Windows XP (if not erased) : tourstart

108)  Wordpad : write

109)  Date and Time Properties : timedate.cpl

Leave a Reply

வித்தியாசமான, வினோதமான செய்திகளைப் பெற இங்கே லைக் செய்யவும்.