யு‌எஸ்‌பி பென்ட்ரைவில் விண்டோஸ் 7 ஐ நிறுவுவது எப்படி ?

tempimages
இவ்வாறு நிறுவுவதற்க்கு 4 ஜி‌பி பென்ட்ரைவ் மற்றும் விண்டோஸ் 7 டி‌வி‌டி தேவை .முதலில் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளற்றினை கவனமாக படிக்கவும்.1. யு‌எஸ்‌பி போர்ட்டில் யு‌எஸ்‌பி பென்ட்ரைவ்யினை செருகவும்

2. USB Flash Drive யு‌எஸ்‌பி பென்ட்ரைவ் யினை NTFS ஆக Format செய்யவும்

3. Windows7/Vista DVD யினை அதற்குரிய DVD Drive ல் இடவும்

4. பின் dvd Drive மற்றும் பென்ட்ரைவ் களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்தை (drive letter) பார்க்கவும். My Computer ல் இதனை காணலாம்
(இங்கு நான் DVD Drive க்கு ‘D’ யும் Flash Drive க்கு ‘H’ எனவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

5.Command Prompt ஐ திறக்கவும்
*Type cmd in Start menu search box and hit Ctrl+ Shift+ Enter.
அல்லது
*Start menu > All programs > Accessories, right click on
Command Prompt and select Run as administrator.

6. Command Prompt ல் பின்வருவதை டைப் செய்து என்டர் தட்டவும்

D: CD BOOT என டைப் செய்து என்டர் தட்டவும்
இங்கு D பதிலாக உங்கள் DVD drive letter யினை தரவும்

அடுத்து CD BOOT என டைப் செய்து என்டர் தட்டவும்.

7. BOOTSECT.EXE /NT60 H: என டைப் செய்து என்டர் தட்டவும்.
இங்கு H பதிலாக உங்கள் Pendrive letter யினை தரவும்

8. Windows 7/Vista DVD உள்ள கோப்புகள் அனைத்தையும் USB flash drive க்கு copy செய்யவும்.

9. இனி உங்கள் pendrive ஆனது windows 7 bootable Flash Drive ஆக மாறிவிட்டது..

இனி நீங்கள் எந்தக் கணணிக்கும் உங்கள் windows 7 bootable Flash Driveல் இருந்து Windows 7 னை நிறுவிக் கொள்ளலாம்..

Bios ல் boot priority யினை USB from the HDD or CD ROM drive க்கு மாற்றி பின் வழக்கம் போலவே நிறுவிக் கொள்ளலாம்.

Leave a Reply

வித்தியாசமான, வினோதமான செய்திகளைப் பெற இங்கே லைக் செய்யவும்.